Uzmanību! 
Situācija Izraēlā: Saasinoties drošības situācijai Izraēlā, kas rada ievērojamus riskus un neprognozējamu situācijas attīstību, LR Ārlietu ministrija aicina izvērtēt nepieciešamību doties uz Izraēlu. Valsts teritorijā esošajiem Latvijas valsts piederīgajiem ĀM aicina sekot līdzi situācijas attīstībai un vietējo drošības dienestu rekomendācijām. Šis brīdinājums ir spēkā līdz turpmākam aktuālās situācijas precizējumam.
 
Situācija Ukrainā: Civilās Aviācijas Aģentūra (CAA) izziņo aizliegumu visām Latvijā reģistrētām aviokompānijām veikt lidojumus Ukrainas gaisa telpā, kā arī Krievijas gaisa telpā tuvāk par 180 kilometriem no Krievijas un Ukrainas. Brīvdienu operatoru čaterlidojumi un regulārie avio pasažieru pārvadājumi tiek veikti, ievērojot visus drošības noteikumus bez Ukrainas gaisa telpas šķērsošanas.

Pārdošanas noteikumi

Vispārējie Estravel Latvia - Estravel AS filiāles Latvijā tūrisma pakalpojumu noteikumi

1.Piemērošanas joma
1.1. Šie noteikumi attiecināmi uz to tūrisma un ceļojumu pakalpojumu iegādi, kurus nodrošina ceļojumu aģentūra Estravel Latvia - Estravel AS filiāle Latvijā, reģistrācijas Nr. LV40003318736, juridiskā un faktiskā adrese Elizabetes iela 63, Rīga, LV-1050 (turpmāk tekstā: Estravel Latvia).
1.2. Bez šiem noteikumiem, Estravel Latvia un Klients savās attiecībās vadās pēc tiešo piegādātāju tūrisma pakalpojuma īpašajiem nosacījumiem, klienta līguma nosacījumiem un pakalpojuma cenrāža.
1.3. Vispārējie tūrisma pakalpojumu noteikumi ir spēkā, ja kāds tiešo piegādātāju tūrisma īpašais pakalpojuma noteikums nenosaka citādāk. Vispārējie noteikumi un tūrisma pakalpojumu īpašie noteikumi ir spēkā, ja Klienta līgumā nav noteikts citādāk.

2. Noteikumos lietotie termini
2.1. Noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem un saīsinājumiem ir šāda nozīme:
2.1.1. Estravel Latvia – pārdošanas aģents, kurš kā starpnieks piedāvā Piegādātāju Tūrisma pakalpojumus.
2.1.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kura veic vai jau ir veikusi pasūtījumu Estravel Latvia.
2.1.3. Patērētājs – fiziska persona, kas veic vai jau ir veikusi pasūtījumu Estravel Latvia, kas nav saistīts ar būtisku patstāvīgu saimniecisko darbību vai profesionālo darbību.
2.1.4. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas sniedz Tūrisma pakalpojumus un ar kuru Klients ir noslēdzis līgumu par Tūrisma pakalpojuma izmantošanu.
2.1.5. Tūrisma pakalpojums – pakalpojumu komplekts vai atsevišķi pakalpojumi ceļotājiem, kurus Estravel Latvia piedāvā kā starpnieks.
2.1.6. Pasūtījuma apstiprinājums – rakstisks dokuments, kas apstiprina līguma noslēgšanu starp Klientu un Pakalpojuma sniedzēju. Par pasūtījuma apstiprinājumu nekalpo pats pasūtījums, priekšapmaksas rēķins, rezervācijas kopsavilkums, u.tml.
2.1.7. Ceļojumu konsultants – Estravel Latvia pārstāvis, kurš apkalpo klientu, piedāvājot Tūrisma pakalpojumus, konsultē viņu un noformē Tūrisma pakalpojuma pirkumu.

3. Tūrisma pakalpojumu pārdošana
3.1. Ceļojumu konsultants iepazīstina Klientu ar Tūrisma pakalpojuma patērētāja iespējām, kas ir atkarīgas no aktuālajiem piedāvājumiem un pieprasījuma Tūrisma pakalpojumu tirgū. Vienu vai otru vietu pieejamības pakāpe izvēlētā Tūrisma pakalpojuma ietvaros var ātri mainīties, tāpēc Estravel Latvia vienmēr rekomendē Klientam ņemt vērā, ka vislabākā iespēja iegūt ceļojumu uz vēlamo vietu, balstoties uz nosacījumiem, kas tikuši Klientam atrunāti brīdī, kad viņš/viņa tiek iepazīstināts(-a) ar iespēju iegādāties Tūrisma pakalpojumu, ir ātrs pasūtījuma apstiprinājums un savlaicīga priekšapmaksas rēķina apmaksa.
3.2. Estravel Latvia lūdz Klientam pirms pieprasījuma veikšanas rūpīgi iepazīties ar Pakalpojuma nodrošinātāja līguma noteikumiem un darīt zināmas Estravel Latvia savas īpašās ar tūrisma pakalpojumu saistītās vajadzības un citus nosacījumus, kuri ir svarīgi Tūrisma pakalpojuma sniegšanā. Tikai ievērojot šos ieteikumus, Piegādātājs un Estravel Latvia var ņemt vērā Klienta vēlmes.
3.3. Klienta veiktais pasūtījums un priekšapmaksas rēķina apmaksas fakts kļūst pusēm par obligātu līgumu, uz kura pamata tiek pārdots Tūrisma pakalpojums pēc tam, kad Piegādātājs vai tūrisma aģentūra ir sniegusi Estravel Latvia Pasūtījuma apstiprinājumu.
3.4. Ja Piegādātājs nav ar mieru pieņemt Klienta iesniegto pasūtījumu (nav brīvu vietu noteiktajā datumā, ir mainījušās cenas, u.tml.), līgums noslēgts netiks. Šajā gadījumā Estravel Latvia par to informēs Klientu un, atkarībā no Klienta norādījumiem, atgriezīs Klientam iemaksāto naudu vai arī izmantos to, lai izpildītu citu pasūtījumu, ar iepriekš saskaņotām izmaiņām.
3.5. Tūrisma pakalpojumu izmaiņām un anulācijai pēc Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas ir ierobežotas iespējas. Tūrisma pakalpojumu konsultants iepazīstina Klientu ar iespējām mainīt vai anulēt konkrētu Tūrisma pakalpojumu pirms pasūtījums tiek apstiprināts. Klientam ir jāinformē par savu vēlmi mainīt vai anulēt Tūrisma pakalpojumu, nosūtot elektronisko vēstuli. Parasti par izmaiņu veikšanu vai anulāciju tiek ieturēta maksa, ja Piegādātājs nav noteicis citādāk.
3.6. Ja Klients vēlas iegādāties Tūrisma pakalpojumu ar elastīgiem noteikumiem, lai garantētu sev iespēju mainīt vai anulēt to pēc Pakalpojuma apstiprinājuma, tad viņam/viņai par to ir jāinformē Estravel Latvia, iesniedzot pasūtījuma pieprasījumu.
3.7. Klientam ir pienākums nodrošināt Estravel Latvia un Piegādātāju ar pareiziem datiem. Klients ir atbildīgs par savu iesniegto datu pareizību un uzņemas atbildību kompensēt zaudējumus, kuri var tikt radīti citām pusēm, izmantojot nepareizus iesniegtos datus.
3.8. Estravel Latvia ir tiesības atteikties izpildīt Klienta rīkojumu un anulēt jau izsniegtu Pasūtījuma apstiprinājumu vienpusējā kārtā un bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Klients ir pārkāpis savas maksājumu saistības vai šos vispārīgos noteikumus.
3.9. Estravel Latvia nodrošina Klientam apstiprinātā pakalpojuma un citu tūrisma dokumentu pieejamību ar elektroniskā pasta starpniecību vai Estravel Latvia birojā. Pēc Klienta vēlēšanās un par tā līdzekļiem dokumenti var tikt nogādāti uz Klienta norādīto adresi pa pastu vai ar kurjera starpniecību. Dokumentu sūtīšana tiek īstenota ar Klienta atbildību. Atbilstoši Klienta vēlmēm, noformējot pasūtījumu, informāciju, kas nav valsts valodā, Estravel Latvia var iztulkot latviešu valodā.
3.10. Saņemot Pasūtījuma apstiprinājumu, Klientam ir nekavējoties jāpārliecinās par to, ka Pasūtījuma apstiprinājumā ir pareizi norādīti pasažieru vārdi un uzvārdi, dati un cita būtiska informācija, turklāt visi dati atbilst Klienta sniegtajai informācijai un rezervācijai. Ir svarīgi pārliecināties par to, ka Pasūtījuma apstiprinājumā norādītie Klienta dati atbilst datiem, kas norādīti tūrisma pakalpojuma dokumentā. Ja tehniskās kļūdas, par kurām Klients nekavējoties informē Estravel Latvia, ir pieļāvis Estravel Latvia vai Piegādātājs, tās tiks novērstas. Vēlāka šādu kļūdu novēršana var būt iespējama tikai par papildu maksu.
3.11. Ja Klientam iesniegtajā Pasūtījuma apstiprinājumā ir kļūdas, kuras ir radušās Klienta darbības vai bezdarbības rezultātā, tad Klienta pieprasītās izmaiņas tiks veiktas iespēju robežās, atbilstoši Piegādātāja nosacījumiem. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums veikt visus papildu maksājumus, kas ir saistīti ar izmaiņu veikšanu un/vai jauna Tūrisma pakalpojuma iegādi.
3.12. Klienta iemaksa par ceļojuma pakalpojumu tiek uzskatīta par neatsaucamu Klienta piekrišanu iegādāties izvēlēto Tūrisma pakalpojumu un viņa/viņas piekrišanu esošajiem vispārējiem noteikumiem, tai skaitā Piegādātāja noformulētajiem pārdošanas noteikumiem.
3.12.1. Klients ir informēts un piekrīt noslēgt Tūrisma pakalpojuma līgumu ar Piegādātāju.
3.12.2. Klients ir informēts un piekrīt tam, ka Estravel Latvia un Piegādātājam ir tiesības apstrādāt Klienta personīgos datus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Iesniedzot pasūtījuma pieprasījumu, Klients dod Estravel Latvia savu piekrišanu nodot savus datus (tai skaitā, bet ne tikai: personas koda datus un maksājuma datus) Piegādātājam un trešajām personām, kuras ir saistītas ar Tūrisma pakalpojuma nodrošināšanu Klientam.

4. Patērētāja atteikuma tiesības
4.1. Atteikšanās no līguma, kas noslēgts Tūrisma pakalpojumu sniegšanai, ja līgumā paredzēta atteikšanās no pakalpojuma līdz noteiktam laikam, vai arī, ja līguma noslēgšana nozīmē zināmu līdzekļu rezervēšanu (priekšapmaksu), kuriem atteikšanās no līguma gadījumā, ir grūti atrast jaunu lietotāju, ir ierobežota.
4.2. Neatkarīgi no tā, vai Patērētājs iegādājas Tūrisma pakalpojumu ar saziņas līdzekļu (elektroniskā pasta, telefona) starpniecību, vai arī uz vietas tūrisma birojā, līgumiem par Tūrisma pakalpojumiem vispārējos gadījumos netiek piemērotas tiesības atbrīvot Patērētāju no līguma bez maksas un bez iemesla 14 dienu periodā pēc Pakalpojuma iegādes (Atteikuma tiesības).
4.3. Atteikuma tiesības nedarbojas, ja Tūrisma pakalpojums tiek nodrošināts noteiktā laika periodā, vai arī, ja līguma noslēgšana nozīmē noteiktu līdzekļu rezervēšanu (priekšapmaksu) un līgums tiek slēgts, lai nodrošinātu šādus pakalpojumus: pasažiera pārvadājuma pakalpojums, izmitināšanas pakalpojums, dzīvojamās platības izmantošana, transporta pakalpojumu izmantošana, ēdināšana, reisa un bagāžas apdrošināšana vai izklaides pasākuma organizēšanas pakalpojums.
4.4. Pastāvot Atteikuma tiesībām, Patērētājam ir tiesībās atkāpties no līguma, nosūtot iesniegumu brīvā formā Atteikuma tiesību īstenošanai uz Estravel Latvia elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Atteikuma tiesību īstenošanas periods tiek skaitīts no dienas, kad noslēgts līgums.

5. Tūrisma dokumenti, vīzas un medicīniskās prasības
5.1. Klients atbild par tūrisma pakalpojuma dokumentu esamību. Estravel Latvija un Piegādātājs rīkojas pieņemot, ka Klientam, tai skaitā nepilngadīgai personai, ir tūrisma pakalpojuma izmantošanai neieciešamie dokumenti (pase, personu apliecinošs dokuments, vīza, vakcinācijas sertifikāts), turklāt ne tikai galamērķa valstij, bet arī tranzītvalstīm.
5.2. Pēc Klienta pieprasījuma Estravel Latvia precizē nepieciešamo tūrisma dokumentu sarakstu, informē Klientu par informācijas avotu, taču neuzņemas atbildību par tālāko prasību noskaidrošanu, jo šādas prasības var mainīties jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma.
5.3. Attiecībā uz dažādu valstu pilsoņiem var attiekties dažādas prasības saistībā ar, piemēram, vīzām un citiem ceļošanas dokumentiem. Pirmreizējo šāda veida informāciju Klientam sniedz Tūrisma pakalpojumu konsultants. Sīkāku informāciju sniedz vēstniecības, Ārlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas dienests.
5.4. Lēmumu par personas (ne-)ielaišanu attiecīgās valsts teritorijā pieņem tikai un vienīgi galamērķa valsts atbildīgās institūcijas, tai skaitā, ja personai ir visi nepieciešamie dokumenti, kas ir vajadzīgi iebraukšanai attiecīgajā valstī.
5.5. Latvijas Republikas pilsoņi var iepazīties ar detalizētu informāciju par ceļošanas dokumentiem un ieceļošanas prasībām ārvalstīs Ārlietu ministrijas mājas lapā: http://www.am.gov.lv
5.6. Ieceļošanai daudzās valstīts ir nepieciešams vakcinācijas sertifikāts. Informāciju par augsta infekcijas riska reģioniem un vakcinācijas rekomendācijām var iegūt mājas lapā: https://reopen.europa.eu/lv/ vai https://travelvitals.amexgbt.com/

6. Atbildība un spēkā esošie normatīvie akti
6.1. Estravel Latvia atbild par Tūrisma pakalpojumu organizēšanu un pārdošanu, kā arī par Piegādātāja sniegtās informācijas nodošanu Klientam.
6.2. Estravel Latvia neuzņemas atbildību par Piegādātāja saistību izpildi, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Piegādātāju un Klientu, tai skaitā, bet ne tikai, par Piegādātāja pārdošanas solījumu būtību un to derīguma termiņiem. Kā arī Estravel Latvia neuzņemas atbildību par Piegādātāja sniegto pārdošanas solījumu atteikumu un Piegādātāja Tūrisma pakalpojumu cenu un nosacījumu izmaiņām jebkurā laikā. Estravel Latvia neuzņemas atbildību par pārdošanas apturēšanu vai pārtraukšanu un/vai Piegādātāja atteikumu nodrošināt Tūrisma pakalpojuma bez iepriekšēja brīdinājuma.
6.3. Tiesiskās attiecības starp Klientu un Estravel Latvija nosaka ne tikai noslēgtais līgums, bet arī Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Strīdus, kas var rasties starp pusēm, izskata Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
6.4. Tiesiskās attiecības starp Klientu un Piegādātāju regulē tās valsts likumdošana, kura nosaka Piegādātāja darbības, bet, nodrošinot starptautiskus pakalpojumus, arī starptautisko tiesību regulējums.

7. Pretenziju iesniegšana
7.1. Ja saistībā ar Tūrisma pakalpojumu ir radušies jautājumi vai problēmas, Klientam ir nekavējoties vēl pirms ceļojuma sākuma jāinformē par to Estravel Latvia. Ja ceļojuma laikā Klients konstatē Tūrisma pakalpojuma nosacījumu neatbilstību noslēgtajam līgumam, viņš/viņa nekavējoties informē par to vietējo Piegādātāju. Ja uz vietas problēmu atrisināt neizdodas, Klientam, cik vien ātri iespējams, taču ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc brauciena beigu datuma vai Tūrisma pakalpojuma sniegšanas perioda beigām, vai ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pēc datuma, kad Klientam ir kļuvis zināms par problēmu, ir jāiesniedz rakstiska pretenzija. Pretenzija, kas iesniegta pēc šo termiņu beigām, netiek izskatīta. Rakstiska pretenzija ir jāiesniedz Estravel Latvia birojā: Elizabetes 63-3, Rīga, LV-1050 vai ar elektroniskā pasta starpniecību, sūtot uz adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Pretenzijai ir jāpievieno dokumenti, kas pierāda līguma nosacījumu pārkāpšanu, kā arī iespējamo kaitējumu un atbilstošos papildu izdevumus.
7.2. Puses mēģina atrisināt strīdus pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, ar patērētāju tiesībām saistītos strīdus izskata Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

8. Personas datu aizsardzības stratēģija
8.1. Estravel Latvia personas datu aizsardzības stratēģija ir vērsta uz to, lai tās Pilnvarotais datu apstrādātājs attiektos pret klientu, darbinieku, grupu un citu ieinteresēto personu datiem ar maksimālu uzmanību un veiktu datu apstrādi atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām, kas attiecas uz personas datu aizsardzību. Ar šīs politikas palīdzību mēs nodrošinām personas datu glabāšanu, ievadīšanu un apstrādi godīgā un caurspīdīgā veidā, cienot indivīda personīgās tiesības.
8.2. Stratēģija apstiprina vispārējo bāzi, atbilstoši kurai Estravel Latvia apstrādā personas datus.
8.3. Mēs pastāvīgi sekojam, lai mūsu darbība būtu pēc iespējas juridiski atjaunināta, runājot par darbinieku sagatavotību un tehnisko sagatavotību, un mūsu izmantotās iekārtas un programmatūra atbilstu vispārējai tehnoloģiju attīstībai.
8.4. Estravel Latvia rūpējās par to, lai datu subjekts iegūtu maksimālu kontroli pār savu personīgo datu apstrādi; tas tiek panākts ar datu subjektam draudzīgu regulējumu.
8.5. Stratēģiju precizē Privātuma politika, ar kuru var iepazīties: https://www.estravel.lv/lv/privatuma-politika/.
8.6. Piekrišana izmantot personas datus
8.6.1. Iesniedzot pasūtījumu, Patērētājs dod ceļojumu aģentūrai Estravel Latvia - Estravel AS filiālei Latvijā, reģistrācijas Nr. LV40003318736, juridiskā un faktiskā adrese Elizabetes iela 63, Rīga, LV-1050 , tel. +371 6 72833006, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., piekrišanu savu personas datu (t.sk. sensitīvu personas datu) savākšanai un apstrādei, lai nodrošinātu Jūsu vēlamos tūrisma pakalpojumus, sastādītu, grozītu un anulētu līgumus. Patērētājs piekrīt nodot savus personas datus trešajām personām, atbilstoši Likumā Par personas datu aizsardzību noteiktajam. Patērētājs ir informēts par savām tiesībām, iegūt informāciju par saviem datiem, t.sk., par to izmantošanas mērķiem, kā arī personām, kurām personas dati tikuši nodoti; kā arī pieprasīt nepareizu datu labošanu, pārtraukt datu tālāku apstrādi un glabāšanu, ja šīs darbības nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
 
bottom logo
   +371 67283300         [email protected]

   

Sazināties ar mums

Jaunumi

Es piekrītu Privātuma politika
bottom logo
   +371 67283300
   [email protected]
   
American Express    IATA   ALTA